बाह्रविसे नगरपालिका

 • Arunima Lamsal

  Arunima Lamsal

  Actress
  • Two girls

   Two girls

   President
  • Boots

   Boots

   Chairman
  • spiderman

   spiderman

   Actress
  • Captain

   Captain

   Actress
  • hello

   hello

   Chairman
  • batman

   batman

   Chairman
नाम पद फोन ठेगाना
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ
रोशन वडा अध्यक्ष ९८४२०६४९८७ काठमाडौँ