जनप्रतिनिधिहरु

नाम : तिलक राई
पद : : नगर प्रमुख
फोन : ९८५२०४५२८५
इमेल : mayor@dharan.gov.np

नाम : तिलक राई
पद : : नगर प्रमुख
फोन : ९८५२०४५२८५
इमेल : mayor@dharan.gov.np

नाम : तिलक राई
पद : : नगर प्रमुख
फोन : ९८५२०४५२८५
इमेल : mayor@dharan.gov.np